Algemene voorwaarden
 

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van NICE-4-YOU gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van NICE-4-YOU en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

1.   Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NICE-4-YOU. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van NICE-4-YOU. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
NICE-4-YOU behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te
wijzigen.

1.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door NICE-4-YOU erkend.

1.4
NICE-4-YOU garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties

1.5
Geplaatste orders kunnen alleen binnen 48 uur geannuleerd worden.

2.   Levering

2.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal NICE-4-YOU bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3
Aan de leveringsplicht van NICE-4-YOU zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.   Prijzen

3.1
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.

3.3
Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

3.4
Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op
www.Nice-4-You.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

4.   Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan NICE-4-YOU heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij NICE-4-YOU. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt NICE-4-YOU er zorg voor dat binnen 10 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt
geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven 
  werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
  leverancier geen invloed heeft
• goederen op bestelling
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
  persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
  snel kunnen bederven of verouderen

4.4
Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week (tenzij anders vermeld op de welkomstpagina van
www.Nice-4-You.nl bericht en houdt NICE-4-YOU uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

5.   Gegevensbeheer

5.1
Indien u een bestelling plaatst bij NICE-4-YOU, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van NICE-4-YOU. NICE-4-YOU houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2
NICE-4-YOU respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.   Garantie

6.1
NICE-4-YOU garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2
De garantietermijn van NICE-4-YOU komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. NICE-4-YOU is echter nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak
verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan NICE-4-YOU) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan NICE-4-YOU. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan NICE-4-YOU schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4
Indien klachten van de afnemer door NICE-4-YOU gegrond worden bevonden, zal NICE-4-YOU naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van NICE-4-YOU en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van NICE-4-YOU) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van NICE-4-YOU gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van NICE-4-YOU voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens NICE-4-YOU in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van NICE-4-YOU en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:
• Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden;
• Bij oververhitting door centrale of andere verwarming;
• Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
• Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
• Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het 
  niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
• Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
• Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);
• Als u NICE-4-YOU niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
• Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.
 
7.   Aanbiedingen

7.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt NICE-4-YOU zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3
Mondelinge toezeggingen verbinden NICE-4-YOU slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4
Aanbiedingen van NICE-4-YOU gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5
NICE-4-YOU kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding,dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.   Overeenkomst

8.1
Een overeenkomst tussen NICE-4-YOU en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door NICE-4-YOU op
haalbaarheid is beoordeeld.

8.2
NICE-4-YOU behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9.   Afbeeldingen en specificaties

9.1
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten,etc. op de internetsite van NICE-4-YOU gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.   Overmacht

10.1
NICE-4-YOU is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit,storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van NICE-4-YOU alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3
NICE-4-YOU behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is NICE-4-YOU gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4
Indien NICE-4-YOU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11.    Aansprakelijkheid

11.1
NICE-4-YOU is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.   Betaling

12.1
U betaalt vooraf. Nadat u een bestelling gedaan hebt via
www.Nice-4-You.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van ons wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van
NICE-4-YOU.

12.2
Betaalopdrachten
Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel
machtiging) tot betaling geeft.

12.3
De prijs
Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op
www.Nice-4-You.nl. Voor de gevolgen van
druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

12.4
Bijdrage bezorgkosten
Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht conform de tarieven van TNT-post.

12.5
Opgegeven saldi
De juistheid van alle door of in opdracht van NICE-4-YOU opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt.

13.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen NICE-4-YOU en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij NICE-4-YOU er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Klachten
      Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 Nice-4-You | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel